IPSEN
Nota prawna
Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna 

Serwis www.guzynet.pl został przygotowany przez Ipsen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 239689, NIP 5272481447, zwaną dalej „Ipsen”. Serwis ma charakter informacyjno-edukacyjny i jest skierowany do użytkowników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. 

Prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawo do bazy danych oraz inne prawa własności intelektualnej obejmujące materiały zawarte w niniejszym Serwisie przysługują wyłącznie Spółce Ipsen, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów istotnych co do jakości lub ilości zawartych w Serwisie może odbywać się jedynie w celach niekomercyjnych i w ramach dozwolonego użytku określonego przepisami prawa polskiego. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi reklamy lub oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jakiegokolwiek produktu lub usługi, ani nie powinny być jako takie interpretowane. Żadne treści zawarte na stronie nie stanowią także porady medycznej. 

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym Serwisie, przekazane przez odwiedzającego Serwis usługobiorcę nie będą traktowane przez Ipsen jako poufne. Ipsen nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Ipsen w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu. 

Ipsen dokłada wszelkich starań aby treści zawarte w Serwisie były aktualne i kompletne oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w Serwisie. Ipsen nie ponosi jednakże odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem w jakikolwiek sposób lub powołaniem się na treści zawarte w Serwisie. Ipsen nie ponosi także odpowiedzialności za żadne informacje zamieszczone w Serwisie bez jej zgody. 

Ipsen nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na sprzęcie lub oprogramowaniu użytkownika Serwisu powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym powstałe na skutek działania szkodliwego oprogramowania. 

Ipsen informuje, że inne serwisy i strony internetowe do których odesłania znajdują się w niniejszym Serwisie, nie zostały przygotowane przez Ipsen i nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały w nich zawarte. 

Wszelkie prawa do Serwisu i materiałów w nim zamieszczonych są zastrzeżone na rzecz Ipsen.