IPSEN
Pacjent > Strona główna > Diagnostyka > Obrazowa
Obrazowa

Obrazowa

W diagnostyce NET wymagane jest stosowanie metod obrazowych, zarówno anatomicznych, jak i czynnościowych.
Dzięki zastosowaniu klasycznych badań obrazowych (USG, TK, MR) można rozpoznać ognisko pierwotne u 40-60% chorych, a przerzuty u 80% chorych.

Zaleca się łączne stosowanie badań czynnościowych (scyntygrafii receptorów somatostatynowych - SRS) i morfologicznych, ze względu na niewystarczającą czułość i swoistość każdej z tych metod z osobna.
Badania te pozwalają na:

  • ustalenie ogniska pierwotnego ocenę zaawansowania choroby
  • kwalifikację do leczenia chirurgicznego i radioizotopowego ocenę odpowiedzi na leczenie.

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE

BADANIE PRZEZBRZUSZNE
USG jest najczęściej pierwszym wykonywanym badaniem obrazowym i badaniem z wyboru w diagnostyce zmian przerzutowych w wątrobie.

ULTRASONOGRAFIA ENDOSKOPOWA
Ultrasonografia endoskopowa (EUS - endoscopic ul-trasonography) okazała się ważnym narzędziem diagnostycznym w wykrywaniu niewielkich zmian. Dlatego obecnie EUS:

  • jest szeroko stosowana w diagnostyce guzów trzustki,
  • jej czułość w wykrywaniu guzów położonych w obrębie głowy i trzonu trzustki wynosi 90-100%, a guzów położonych obwodowo 75-80%
  • wykorzystywana jest ponadto w diagnostyce lokalizacyjnej zmian w dwunastnicy,w różnicowaniu i ocenie stopnia zaawansowania guzów jelita grubego, szczególnie odbytnicy, dwunast¬nicy i żołądka oraz do wykonywania biopsji cienkoigłowej przez ścianę żołądka.

WEWNĄTRZPRZEWODOWA ULTRASONOGRAFIA ENDOSKOPOWA
Wewnątrzprzewodowa ultrasonografia endoskopowa (IDUS - intraductal ultrasonography), w której sondę o średnicy
2 mm wprowadza się do przewodu Wirsunga przez kanał duodenoskopu, pozwala na lokalizację zmian w trzustce o niewielkiej średnicy (o wymiarach podobnych jak w przy¬padku guzów wykrywanych w EUS).


ULTRASONOGRAFIA ŚRÓDOPERACYJNA
Śródoperacyjne badanie ultrasonograficzne (IOUS - intra-operative ultrasonography) ma podobną do EUS czułość w wykrywaniu małych NET trzustki; zwiększa ją połączenie IOUS ze śródoperacyjną oceną palpacyjną.


TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
Tomografia komputerowa (TK) jest dziś standardem w diagnostyce lokalizacyjnej i ocenie stopnia zaawansowania GEP NET. Wykorzystywane obecnie wielorzędowe tomografy umożliwiają dokładną rekonstrukcję obrazu, co pozwala na uwidocznienie nawet małych nowotworów neuroendokrynnych. TK umożliwia również badanie typu wirtualnej kolonoskopii. TK najczęściej jest stosowane w celu rozpoznania zmian przerzutowych GEP NET.

REZONANS MAGNETYCZNY (MR)
 MR wykazuje podobną jak TK czułość zarówno w wykrywaniu ogniska pierwotnego, jak i przerzutów.
   
SCYNTYGRAFIA RECEPTORÓW SOMATOSTATYNOWYCH
Scyntygrafia receptorów somatostatynowych (SRS) jest pod-stawowym badaniem czynnościowym w diagnostyce GEP NET. Jej czułość sięga 90%, a swoistość 80%. Diagnostyka radioizotopowa prowadzona jest przy użyciu analogów somatostatyny znakowanych indem SRS pozwala nie tylko na zlokalizowanie ogniska pier¬wotnego, ale także na ocenę rozległości choroby, w tym wykrycie zmian przerzutowych. Jest przydatna zwłaszcza w NET wysoko zróżnicowanych, gdyż NEC (nowotwory nisko zróżnicowane) najczęściej charakteryzuje brak recep¬torów somatostatynowych.

POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
Najwyższą przydatność w czynnościowej diagnostyce NET Gl i NET G2 ma pozytonowa tomografia emisyjna (PET - positron emission tomography. W diagnostyce NEC (raków nisko zróżnicowanych, szybko rosnących i agresywnych, należących najczęściej do grupy 3 wg WHO) wykorzystuje się pozytonową tomografię emisyjną z fluorodeoksyglukozą.

DIAGNOSTYKA  ENDOSKOPOWA
Do metod endoskopowych wykorzystywanych w diagno¬styce guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowe¬go należą:

  • endoskopia klasyczna
  • endoskopia kapsułkowa

ENDOSKOPIA KLASYCZNA
Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego służy do oceny przełyku, żołądka, opuszki i części pozaopusz kowej dwunastnicy. W połączeniu z biopsją jest metodą z wyboru w diagnostyce NET przełyku (bardzo rzadka lokalizacja), żołądka i dwunastnicy.
NET przewodu pokarmowego mają najczęściej formę zmian podśluzówkowych pokrytych gładką niezmienioną błoną śluzową lub z owrzodzeniami na powierzchni, polipów, rzadziej owrzodzeń czy nacieku guzowatego.

KOLONOSKOPIA
Kolonoskopia z pobraniem wycinków jest podstawową metodą diagnostyczną w NET jelita grubego.

ENTEROSKOPIA
Enteroskopy połączone z pobraniem materiału do ba¬dania morfologicznego w połączeniu z kapsułką endoskopową są podstawowym narzędziem w diagnostyce chorób jelita cienkiego, w tym nowotworów neuroendokrynnych.

ENDOSKOPIA KAPSUŁKOWA
Jest podstawowym narzędziem obrazowania jelita cienkiego. Jej znaczenie praktyczne podkreśla fakt, że najczęstszą lokalizacją NET w przewodzie pokarmowym jest jelito cienkie, a zmiany kapsułki endoskopowe nowej generacji stały się także nową nieinwazyjną metodą badania jelita grubego. Wadą kapsułki endoskopowej jest niemożność pobrania materiału do badań morfologicznych.

Opracowanie:

Prof. dr hab. n. med. B. Kos - Kudła
Klinika Endokrynologii,
Katedra Patofizjologii i Endokrynologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35

Zebra
Rakowiak.pl
Porady specjalistow