IPSEN
Regulamin serwisu
Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Internetowego www.guzynet.pl

I. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Serwis www.guzynet.pl jest internetową platformą edukacyjno-informacyjną, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy usługi oraz udostępnia Użytkownikom inne informacje dotyczące guzów neuroendokrynnych . 

2. W ramach Serwisu www.guzynet.pl dostępne są dwa moduły: 

a) Moduł I „Dla Lekarzy”, dostępny tylko i wyłącznie po zalogowaniu, skierowany jest do osób pełnoletnich, mających wykształcenie medyczne, które zamieszkują lub świadczą usługi medyczne w Polsce.

b) Moduł III „Dla pacjenta” (ogólnodostępny), jest dostępny bez zalogowania i został przeznaczony dla osób pełnoletnich, które  cierpią na guzyneuroendokrynne i ich rodzin, a także osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat tego schorzenia.

3. Usługodawcą  Serwisu  www.guzynet.pl jest Ipsen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 29, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239689, NIP: 527 24 81 447 [„Usługodawca”]. W celu skontaktowania się z Usługodawcą Serwisu należy wysłać wiadomość email pod wskazany adres elektroniczny hepldesk@guzynet.pl

4. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach modułu "Dla Lekarzy" jest rejestracja Użytkownika w serwisie BestDcotor Connet, którego administratorem jest BestDoctor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Puławskiej 228/6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417706 ["Administrator danych osobowych"]. W celu skontaktowania się z Administratorem danych osobowych należy wysłać wiadomość email pod wskazany adres elektroniczny pomoc@bestdoctor.pl

5. Wykonawcą niniejszego Serwisu jest BestDoctor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Puławskiej 228/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417706, o numerze NIP 521-362-99-25 ["Wykonawca"], będącą jednocześnie administratorem technicznym niniejszego Serwisu. W celu skontaktowania się z Wykonawcą Serwisu należy wysłać wiadomość email pod wskazany adres elektroniczny hepldesk@guzynet.pl

II. Zakres usług

1. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie, za pośrednictwem Serwisu poprzez system teleinformatyczny, materiały edukacyjne i promocyjne w formie pisemnej, graficznej oraz multimedialnej. 

2. W celu korzystania z usług świadczonych w ramach modułu "Dla Lekarzy" Użytkownik zobowiązany jest: 

1) dokonać rejestracji w serwisie guzynet.pl przy pomocy modułu BestDoctor Connect co jest równoznaczne z rejestracją na platformie www.bestdoctor.pl oraz oznacza akceptację regulaminu platformy BestDoctor dostępnego pod adresem - www.bestdoctor.pl/regulamin

2) aby dokonać rejestracji w Serwisie guzynet.pl, należy podać następujące dane:

a) adres email;

b) imię i nazwisko;

c) numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ).

3. W momencie ukończenia procesu rejestracji przez użytkownika w Serwisie, Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą. Umowa ta jest zawierana na czas nieokreślony. 

4. Usługodawca może wypowiedzieć zawartą umowę: 

a) w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia;

b) w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, po wezwaniu Użytkownika do zaprzestania dalszych naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego, nie krótszego niż 7-dniowego okresu.

5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia jak też żądać usunięcia lub modyfikacji swoich danych w każdym czasie.  

6. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne ze skasowaniem konta użytkownika. 

7. Użytkownik, korzystający z modułu „Dla Lekarzy” poprzez fakt rejestracji swoich danych w Serwisie i akceptację niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez  Usługodawcę i Wykonawcę  danych osobowych Użytkownika, tj.: 

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) wykonywany zawód;

4) adres poczty elektronicznej (email);

5) nazwa pracodawcy Użytkownika, jego adres, telefon;

6) dane demograficzne: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.

 8. Dane te są zbierane w celu: 

a) potwierdzenia faktu posiadania przez Użytkownika wykształcenia medycznego, warunkującego dostęp do treści, które zgodnie z polskim prawem nie powinny być kierowane do osób bez stosownego wykształcenia;

b) umożliwienia korzystania ze wszystkich zasobów Serwisu w sposób niezakłócony, który w swym zamyśle ma umożliwiać przekazywanie informacji medycznych, naukowych dotyczących diagnostyki i leczenia;

c) przekazywania zamówionych informacji handlowych Usługodawcy.

9. Udostępnienie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wglądu do udostępnionych danych osobowych, ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania. Użytkownik poprzez fakt rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

10. Użytkownik korzystający z modułu „Dla Lekarzy” zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracji i logowania w Serwisie oraz ich późniejszej edycji. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez użytkownika nie są prawdziwe, Wykonawca po porozumieniu z Usługodawcą ma prawo usunąć konto takiego Użytkownika bez odszkodowania.

III. Informacje i ostrzeżenia dotyczące Serwisu

1. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien być świadomy faktu, iż żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi porady medycznej ani zachęty do stosowania produktów Usługodawcy. Konsumenci i pacjenci powinni zawsze skorzystać z porady lekarza w kwestii leczenia bądź stosowania produktów leczniczych. 

2. Co do zasady, Serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia, z uwagi na treści oraz charakter materiałów, które się w nim znajdują. 

3. Usługodawca ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody ani obrażenia, które mogą wyniknąć z korzystania lub opierania się na informacjach zawartych w Serwisie, ani z braku możliwości dostępu do Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób lub uszkodzenie mienia mogące powstać w wyniku skorzystania z informacji zawartych w Serwisie. 

4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu należy korzystanie z jego zasobów bez stosowania zabezpieczeń zalecanych przez producenta przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć Internet wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez użytkownika przeglądarka, system operacyjny itp. 

IV. Modyfikacja treści Serwisu 

1. Zawartość Serwisu może zostać zmieniona przez Usługodawcę bez uprzedzenia, w każdym czasie. 

2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął uzasadnioną wiadomość, iż są bezprawne. 

3. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Serwisu, Użytkownicy zostaną o tym poinformowani na stronach Serwisu. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny. W takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkowników o zamiarze zawieszenia funkcjonowania Serwisu co najmniej na 14 dni przed jego zawieszeniem.

5. Usługi świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne, a jedynym kosztem, jaki ponosi Użytkownik, jest koszt połączenia z siecią Internet, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta użytkownik. 

V. Obowiązki Użytkownika Serwisu

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik  zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  

2. Użytkownikowi Serwisu, w szczególności zabrania się dostarczania i rozpowszechniania materiałów: 

a) zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

b) naruszających prawa osób trzecich, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;

c) zawierających treści karalne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego;

d) które mogłyby zakłócić prawidłowe działanie Serwisu, w szczególności szkodliwego oprogramowania.

VI. Warunki techniczne 

1. Aby w pełni korzystać z wszystkich zasobów Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer z internetową przeglądarką www obsługującą technologie Shockwave, cookies oraz JavaScript. 

2. Korzystanie przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu wymaga spełniania przez niego następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca: 

a) dostępu do sieci Internet;

b) prawidłowo zainstalowanej przeglądarki internetowej z ustawionym kodowaniem ISO 8859-2.

3. Funkcja oraz cel oprogramowania i/lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Wykonawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, jest następujący: 

1. serwer statystyk www,

2. hosting stron www.

VII. Zobowiązania i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Informacje, materiały i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Przy doborze materiałów oraz ich ocenie  merytorycznej Usługodawca korzystał z opinii ekspertów w danej dziedzinie. 

2. Usługodawca, Wykonawca jak i Administrator danych osobowych nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji. 

3. Usługodawca, Wykonawca jak i Administrator danych osobowych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Użytkownika w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu oraz ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych. 

4. Usługodawca, Wykonawca jak i Administrator danych osobowych nie mają obowiązku weryfikować treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Usługodawcy ani Wykonawcy nie oznacza w żadnej mierze, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. 

5. Z zastrzeżeniem danych Użytkowników części kodowanej, Wykonawca, Usługodawca jak i Administrator danych osobowych nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane, które w trakcie połączenia są transmitowane, Wykonawca oraz Administrator danych osobowych zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

a. nie usuwa albo nie modyfikuje danych,

b. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz

c. nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

VIII. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z modułu „Dla Lekarzy”,  przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jesti BestDoctor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławskiej 228/6.

2. Żądanie usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, bez których nie jest możliwym świadczenie usług, zgodnie z niniejszym Regulaminem, jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu i usunięciem konta. 

3. Celem zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne: 

a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;

b) kodowanie przechowywanych danych;

c) zabezpieczenie bazy przed niepowołanym dostępem.

4. Sieć Wykonawcy zapisuje adres IP Użytkownika w celach administracyjnych, oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas dostępu do Serwisu. 

IX. Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie informacje zamieszczane przez Usługodawcę w zasobach Serwisu są własnością Usługodawcy lub są używane według stosownych licencji udzielonych na rzecz Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej. 

2. Serwis jest chroniony prawami wynikającymi z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Nie jest dozwolone pobieranie lub wtórne wykorzystanie w jakikolwiek sposób jego istotnych co do jakości lub ilości części w celach komercyjnych. Niektóre z fragmentów Serwisu mogą stanowić niezależne utwory w rozumieniu prawa autorskiego, ich kopiowanie, rozpowszechnianie czy inny komercyjny użytek niemieszczący się w ramach dozwolonego użytku jest zabroniony. 

3. Usługodawca niniejszym upoważnia Użytkownika do drukowania niektórych materiałów publikowanych w Serwisie wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych, przy czym wszystkie prawa autorskie, jak również oświadczenia dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności zawarte w niniejszym Regulaminie, będą odnosić się do każdej kopii tych materiałów sporządzonej przez Użytkownika. Dalsze rozpowszechnianie ww. materiałów w jakiejkolwiek formie nie jest dozwolone. 

4. Strona przeznaczona jest dla Użytkowników przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

X. Postępowanie reklamacyjne 

1. Użytkownik, który chciałby złożyć reklamację dotyczącą świadczonych usług powinien skierować stosowną informację pod wskazany w Regulaminie adres internetowy Usługodawcy. 

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne jest wysyłana na adres elektroniczny Użytkownika użyty przy zgłaszaniu reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia bez odpowiedzi zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących utrudnień w korzystaniu z Serwisu spowodowanych nieznajomością przez Użytkownika zasad Regulaminu oraz wskazówek zamieszczonych na stronie Serwisu i udzielanych przez Usługodawcę. 

3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

XI. Postanowienia końcowe

1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu Internetowego www.guzynet.pl, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w terminie 24 godzin od ich opublikowania w Serwisie. Informacja na temat tych zmian będzie opublikowana w niniejszym dokumencie. Jeżeli w terminie tygodnia od dnia uzyskania informacji przez Użytkownika o zmianie Regulaminu, Użytkownik nie złoży Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że akceptuje on wprowadzone zmiany. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Użytkownik składa w formie elektronicznej na adres internetowy Usługodawcy. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli użytkownik podejmuje działania sprzeczne z Regulaminem, działa na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników Serwisu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, kodeks cywilny oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

5. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Usługodawcy . 

6. Regulamin dostępny jest na stronie www.guzynet.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.  

           

Pomoc